Polityka prywatności

Polityka prywatności i RODO sklepu Galeria CBD


Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu internetowego zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.galeriacbd.pl, jest Cracow Invest sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000884185, NIP: 9452242166; REGON: 388174297 – zwana dalej „Administratorem”.

Dane kontaktowe:
adres korespondencyjny: Cracow Invest Sp. z o.o.
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 96, 31-234 Kraków
adres e-mail: biuro@galeriacbd.pl.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

Dane kontaktowe:
- adres korespondencyjny: IOD ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 96, 31-234 Kraków
- adres e-mail: iod@galeriacbd.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu:
a) podjęcia na żądanie Klienta działań przed zawarciem Umowy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych, jeżeli płatność zostanie dokonana za pomocą np. banku lub instytucji płatniczej albo w przypadku zwrotu należności na rzecz Klienta (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) przyjmowania i rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
e) przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość, zgodnie przepisami Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
f) realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
g) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
h) zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami Użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
i) dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
j) monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
k) kontaktowania się z Użytkownikami w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
l) analizy aktywności i informacji o Kliencie, w tym także w ramach profilowania, czyli zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych, w celu prezentacji reklam ogólnych, ofert czy promocji (rabatów), dotyczących produktów lub usług Administratora oraz jego partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań konkretnego Klienta (bez wpływania istotnie na jego decyzje), (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) ,
m) przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
n) egzekwowania przestrzegania Regulaminu Sklepu internetowego (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
o) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Administrator jest uprawniony wyłącznie do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Sklepie internetowym danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.

5. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
b) imię i nazwisko,
c) nazwę firmy (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),
d) NIP (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),
e) adres dostawy Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
f) adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),
g) numer telefonu,
h) numer rachunku bankowego w przypadku płatności elektronicznych.

6. Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie jest całkowicie dobrowolne i jednocześnie niezbędne do pełnej realizacji przez Sprzedawcę usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego. Zakres wymaganych danych do zawarcia umowy jest wskazany uprzednio na stronie Sklepu internetowego.

7. W ramach Sklepu internetowego, Administrator może przechowywać takie informacje jak: dane osobowe, które są niezbędne do umożliwienia Kontaktu z Klientem, przesyłania wiadomości czy też danych związanych z płatnościami.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania oraz filtrowania wiadomości, które są przesyłane poprzez wewnętrzny system wiadomości. W szczególności, gdy wiadomości mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści czy też w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników Sklepu internetowego.

9. Dodatkowo Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów, np.: adres IP, parametry oprogramowania, parametry sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, a także inne dane, które dotyczą urządzeń oraz korzystania z systemu.

10. Dostęp do Danych Osobowych Klienta może być powierzony naszym pracownikom i współpracownikom, innym podmiotom za pomocą, których Klient dokonuje płatności za zakupy w Sklepie internetowym, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami i politykami prywatności oraz podmiotom, które mają za zadanie dostawę Towaru do Klienta. Dostęp do Danych Osobowych Klienta jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług tak, aby Klient mógł zakupić i otrzymać Towar oraz za niego zapłacić.

11. W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać także udział partnerzy Administratora, w szczególności podmioty, które pomagają pod kątem technicznym prowadzić Sklep Internetowy, dostawcy hostingu lub usług teleinformatycznych, podmioty, które wspierają Administratora w komunikacji z klientami za pomocą wysyłki e-maili, jak również w zrozumieniu potrzeb Klientów oraz tworzeniu dla nich ofert i promocji za pomocą kampanii marketingowych. Do partnerów zaliczymy także firmy zbierające opinie o produktach oraz o sklepach. Ocena produktów i procesu zakupowego stanowi dla nas istotny element ewaluacji doświadczenia zakupowego.

12. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych.

13. Administrator informuje, że dane Klienta mogą być udostępniane następującym podmiotom:
a) pracownikom i współpracownikom administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać zobowiązania lub działania na rzecz Klienta;
b) przetwarzającym w naszym imieniu dane osobowe Klienta i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności tj.:
- naszym podwykonawcom wspierającym nas w wykonaniu umów, zamówień i obsłudze klientów, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta, lub prowadzącym sklepy sprzedaży lub innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów, w tym usług lub rzeczoznawcom działającym na nasze zlecenie;
- agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym lub współpracującym lub pośredniczącym w organizacji lub prowadzeniu naszych akcji marketingowych;
- podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;
- podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
- agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
- podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia;
c) innym administratorom będącym:
- agencjami reklamowymi, lub podmiotami prowadzącymi lub organizującymi lub współpracującymi lub pośredniczącymi przy prowadzeniu lub organizacji naszych akcji marketingowych lub współpracującymi z nami przy obsłudze klientów lub innymi
podmiotami pośredniczącymi w sprzedaży naszych towarów, w tym usług - w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;
- podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską - w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek;
- podmiotami prowadzącymi przewóz przesyłek towarowych lub usługi spedycji - w celu dostarczenia przesyłek towarowych;
- podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;
- podmiotami prowadzącymi działalność kredytową (banki) - w celu zapewnienia kredytowania na zakup naszych produktów, w tym usług i wykonania zwrotów;
- podmiotami nabywającymi wierzytelności - w razie niezapłacenia ceny za zakupiony towar lub wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w terminie lub innych należności na naszą rzecz.

14. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Sklepu internetowego organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

15. Klient ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich Danych Osobowych, gromadzonych przez Administratora. Prawo obejmujące możliwość weryfikacji,
modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, a także zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta, jak również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Klient taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.

16. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora danych: Cracow Invest Sp. z o.o. ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 96, 31-234 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@galeriacbd.pl.

17. Usunięcie Danych Osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Administratora może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego, bądź ich poważnym ograniczeniem.

18. Administrator oświadcza, że nie powierza przetwarzania danych oraz nie udostępnia zebranych danych osobowych Klientów bez zgody zainteresowanych podmiotom, które nie są powiązane, w sytuacjach innych niż opisane w niniejszym Regulaminie, w tym:
a) Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystania danych osobowych, które są przetwarzane w imieniu Sklepu internetowego, a wszystkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Sklepu internetowego,
b) Administrator ma prawo do udostępniania danych organom władzy publicznej w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Sklepu internetowego.

19. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celu realizacji usługi poprzez zaakceptowanie oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej Sklepu zaproponowanych przez Administratora, m.in. Formularzu kontaktowym, Formularzu rejestracyjnym czy też w Formularzu zapisu na Newsletter.

20. Klient może również wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych, poprzez zaakceptowanie nieobowiązkowych oświadczeń, które są zaproponowane w formularzach dostępnych na stronie Sklepu internetowego.

21. Klienci, którzy zarejestrowali się w Sklepie internetowym mają prawo do edycji, wglądu oraz do usuwania wszelkich podanych przez siebie danych.

22. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w sklepie Internetowym są poprawne. Klienci, którzy zdecydowali się na usunięcie Konta w Sklepie internetowym, mają prawo żądać, na warunkach przewidzianych w RODO, usunięcia danych osobowych trwale z zasobów Administratora tych danych. Uprawnienie to wynika bezpośrednio z RODO („prawo do bycia zapomnianym”).

23. Zgody, które zostały udzielone dobrowolnie przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowej, mogą być w każdej chwili cofnięte na jego wniosek, złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator w takim przypadku niezwłocznie usuwa dane Klienta z bazy kontaktów, która służy do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.

24. Klient przysługujące mu prawa wskazane wyżej może realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.

25. Administrator ma obowiązek udzielenia informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami Klienta, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań o czym Administrator niezwłocznie powiadomi Klienta.

26. Administrator udziela informacji na piśmie według własnego wyboru:
a) listem poleconym na podany adres Klienta lub
b) drogą elektroniczną na podany adres e-mail Klienta.

27. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez Administratora w związku z żądaniami Klienta są wolne od opłat. Jeżeli jednak żądania Klienta będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, Administrator może:
a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,
b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

28. Dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji umowy, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania nam danych. W przypadku gdy jedyną podstawą przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie, w przypadku cofnięcia zgody, dane są niezwłocznie usuwane..

29. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jego danych osobowych.


Polityka Cookies
sklepu Galeria CBD
Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do CRACOW INVEST SP. Z O.O.. Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
CRACOW INVEST SP. Z O.O. używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Serwisy Zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

Shoper.pl / Facebook / Instagram / Youtube / Google Analytics / Google AdSense / Google Ads

 

Bezpieczeństwo

Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

Cookies zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

Cookies wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.

do góry
/GaleriaCBD
/CBDlab
@galeriacbd
GaleriaCBD
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl